Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van sandrabosma.nl

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeut en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.
 2. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.
 3. Tarieven
  Op dit moment komen de consulten niet in aanmerking voor vergoeding van een zorgverzekering. Sandra Bosma hanteert tarieven die vallen binnen de afspraken met het EMB laboratorium. Voor de meest actuele tarieven kunt op terecht op de website sandrabosma.nl of navragen bij de therapeut.
 4. Beëindigen behandeling
  De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De therapeut kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de therapeut een dergelijke situatie voorziet.
 5. Betaling en declaraties
  De opdrachtgeven/patiënt/client ontvangt een factuur. De betaling is de opdrachtgever zelf verschuldigd, direct bij de levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 7. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut bindend.
 8. Aansprakelijkheid
  Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.
 9. Retournering
  Indien een product via de website van Sandra Bosma is aangeschaft, heeft de client het recht om het product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de client het product heeft ontvangen. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de client het product terug. De client zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in de originele staat en verpakking. De Client draagt hiervoor de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Als de client gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. Klachten
  Sandra Bosma doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de therapeut zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.
 11. Contactgegevens
  Sandra Bosma – Orthomoleculair Therapeut i.o.
  Schoterlandseweg 64
  0622032106
  www.sandrabosma.nl
  info@sandrabosma.nl
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief
Adres

Rotstergaastweg 40C
8452LB Nieuweschoot
---------------

Omgeving Heerenveen, Drachten Friesland